Účetnictví

Poskytujeme služby samostatné účetní jak pro vedení daňové evidence, tak pro vedení účetnictví.
V rámci těchto činností je samozřejmostí zastupování našich klientů na úřadech.

Vedení účetnictví a daňové evidence

  • Zpracováváme daňovou evidenci a účetnictví.
  • Dle požadavků klienta zpracováváme statistické výkazy.
  • Nezatěžujeme Vaše podnikatelské prostory při kontrolách.
  • Kontroly finančního úřadu probíhají v prostorách naší firmy.
  • Nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnictví ve formátu Word, Excell, PDF e-mailem.
  • Ručíme za případně způsobené profesní pochybení, které je kryto pojišťovnou.
  • Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, vč. záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.
  • V případě potřeby (nebo požadavku klienta) zajistíme služby daňového poradce.

Účetnictví a daňová evidence

Vedení, rekonstrukce a dohled nad účetnictvím podnikatelů - fyzických osob i obchodních společností. Příprava a rekonstrukce účetnictví ke kontrole.

Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standardů, v rozsahu nezbytném ke splnění všech povinností klienta z účetnictví vyplývajících. Součástí je evidence DPH, členění hospodářských operací pro potřeby správného stanovení daňové povinnosti k daním z příjmu a příp. dalších daní. Dle potřeb klienta je možné rozšířit evidenci o výstupy pro potřeby výkaznictví.

Mzdy

Zpracování pravidelných měsíčních mezd pro organizace zhruba do 50 zaměstnanců. Omezení počtu zaměstnanců je pouze přibližné. Standardními výstupy při zpracování mezd jsou měsíčně výplatní pásky zaměstnanců, rekapitulace mezd, účetní doklad k zaúčtování mezd, přehled pro správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě doplatků mezd, srážek i odvodů - v papírové i elektronické podobě, přehled požadovaných srážek, přehled o vyplacených dávkách nemocenského, OČR, PPM (mateřské). Kvartálně generování závazku ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, včetně příkazu k úhradě. Ročně pak roční zúčtování daně zaměstnanců, sestavení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně.

Personalistika

Evidence zaměstnanců, registrace firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, registrace firmy u finančního úřadu a u pojišťovny pro Zákonné povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa). Dle potřeb zpracování statistických výkazů s údaji personalistiky a mezd.

Individuální přístup ke klientům, osobní účast na každé zakázce, řešení dle potřeb zákazníka. Možnost poskytování komplexních, ale i dílčích služeb.

Mezi naše klienty patří stavební firmy, živnostníci, internetové obchody, nadační fondy, neziskové a církevní organizace.